=) We are AWESOME!. Powered by Blogger.
RSS

欢迎我返来

我返来啦~
真系好耐冇update我嘅blog左
我都不想嘅
最近好忙啊
剂唔出时间来写字
虽然宜家系倒追紧一条仔
冇办法,只有同佢做住朋友先
因为越识得耐,越容易追到手
我自己本身都系水瓶座
先会甘肯定

啊……
好紧要辛苦来打广东话
继续继续

今日我痛我嘅无尾雄一齐打snooker
但系叻,我重没打过瘾他就要走左
呜呜~~
我不甘心~!
我重要搞多一轮~

惨啦~
我家阵已经开始卦住佢左
点算啊???~~
烦到死

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS